map.gorichka.bg


За проекта

проблемът

Горите на България все по-често страдат от природни бедствия (пожари, ветровали, болести и вредители), незаконна сеч или „законно” унищожаване за реализирането на инфраструктурни проекти (ски-курорти и др.) По данни на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) унищожените само от природни бедствия гори през последните години са над 60 хиляди дка., голяма част от които попадат в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Липсата на бюджетни средства е сред основните причини много от унищожените площи да не бъдат възстановени своевременно или по най-подходящия начин (създаване на монокултури). Често липсата на естествен подраст, ерозията, навлизането на инвазивни видове и други фактори пречат на горите да се възобновят по естествен път, което води до загуба на биологично разнообразие и влошаване екологичните функции на засегнатите територии.

готовността

Същевременно обществеността и частния сектор проявяват все повече активност и желание да подпомогнат опазването и възстановяването на българските гори. Горичка и Инициативна група Витоша получават множество запитвания от граждани, организации или фирми от различни части на страната, желаещи да се включат в акции по засаждане или други природозащитни дейности в своя регион. Въпреки желанието ни да помогнем, ние не разполагаме с възможност и ресурси да организираме подобни дейности в цялата страна.

проектът

Ето защо през ноември 2009 г. Инициативна група „Витоша” в партньорство с „Горичка” и ИАГ стартира проект „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 места”, финансиран от Фонда за НПО към ФМ на ЕИП. Целите на проекта са насочени към разработване на методика за възстановяване на унищожени горски екосистеми в ценни природни територии и нейното прилагане чрез възстановяване на 400 дка в 3 пилотни региона, създаване на база данни за увредените гори в България, изграждане на ефективни междусекторни партньорства, информиране и активизиране на обществеността.